KOMPA – PS01 – Stroj za kontrolu, mjerenje i pakiranje elektroničkih komponenti

KOMPA - PS01 - Stroj za kontrolu, mjerenje i pakiranje elektroničkih komponenti

“KOMPA – PS01” Stroj za orijentiranje, optičku i električku kontrolu ispravnosti komponenata te pakiranje istih. Krajnji proizvod je upakiran u odgovarajuću ambalažu za pakiranje komponenti. Sastoji se od nekoliko cjelina, svaka od njih ima svoju primjenu.

1. Upravljački dio – Upravljanje programibilnim logičkim kontrolerom (PLC). Aktuatori su servo pogoni i pneumatski cilindri.

2. Ulazni dio – sastoji se od vibrododavača (posude) u koji operater nasipava komponente koje se vibracijama prenose do vrha posude gdje se pravilno orijentiraju i nastavljaju dalje kroz vodilicu.

3. Sustav za optičku kontrolu – komponente koje su izašle iz vibrododavača dolaze na optičku kontrolu sa kamerom gdje se vrši inspekcija ispravnosti dimenzija komponenti. Komponente koje su neispravne ispadaju u posudu za optičko neispravne komponente. Ostale komponente nastavljaju vodilicom.

4. Sustav za električnu kontrolu – Komponente koje su bile ispravne na optičkoj kontroli se puštaju na okretni stol u odgovarajuća gnijezda. Okretni stol na sebi ima 8 gnijezda od kojih svako gnijezdo ima mjesto za dvije komponente. Zakretanjem pozicije stola komponente se dovode na električno mjerenje tako da se cilindri s odgovarajućim mjernim spojevima spuste na pinove komponenti. Vrši se mjerenje ispravnosti komponenti te ukoliko je komponenta neispravna izbacuje se u sljedećem zakretu stola komprimiranim zrakom u odgovarajuću posudu. Komponente koje su ispravne nastavljaju dalje zakretom stola na poziciju za označavanje komponente.

5. Sustav za punjenje komponenti u pakirnu traku – Nakon markiranja ispravnih komponenti iste se ispuhuju komprimiranim zrakom pod kosinom u pakirnu traku. Traka se zamiče servo motorom za odgovarajuću poziciju. Na pakirnu traku se postavlja folija koja se vari na gornju stranu trake tako da se cilindar ugrijan na odgovarajuću temperaturu spusti na traku zajedno s folijom i zadržava određeno vrijeme kako bi komponenta bila ispravno zaštićena.

6. Sustav za dobavu prazne pakirne trake i namatanje pune pakirne trake – S lijeve strane stroja se stavlja prazni kolut sa pakirnom trakom koja se provuče kroz stroj do pozicije na kojoj može započeti punjenje iste. Kako se pakirna traka puni i zamiče, s desne strane se namata na drugi kolut do zadane količine. Nakon što je kolut napunjen sa zadanom količinom, traka se odrezuje te se može nastaviti proces.

KOMPA - PS01

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.